Tag Archives: harmonic cypher

Bài 11: Harmonic – Mô hình Cypher

harmonic-cypher-2

Mô hình Harmonic Cypher là mô hình thường gặp trong quá trình đầu tư, Mô hình này thường xuất hiện ở khu vực kết thúc quá trình tăng giá hoặc giảm giá. Bullish Cypher Đặc điểm: Điểm X thấp nhất Điểm B ở vị trí 38.2-61.8% XA Điểm C ở vị trí 113-141% AB Điểm(đọc tiếp)