Tag Archives: Harmonic Bat

Bài 5: Harmonic – Mô hình BAT

harmonic-bat-2

Mô hình Harmonic Bullish Bat: Điều kiện: X là điểm thấp nhất, A là điểm cao nhất. Điểm B ở vị trí 0.382/0.5 XA. Điểm C ở vị trí 0.382/0.886 AB Điểm D ở vị trí 1.618/2.618 BC và 0.886 XA Mô hình Harmonic Bearish Bat: Điều kiện: X là điểm cao nhất, A là(đọc tiếp)