Tag Archives: Harmonic Alternate Bat

Bài 6: Harmonic – Alternate Bat

harmonic-alternate-bat-2

Mô hình Bullish Alternate Bat Điều kiện: X là điểm thấp nhất, D là điểm cao nhất Điểm B ở vị trí 0.382 XA Điểm C ở vị trí 0.382/0.886 AB Điểm D ở vị trí 2.0/3.618 BC và 1.13 XA   Mô hình Bearish Alternate Bat Điều kiện:  A là điểm thấp nhất, D(đọc tiếp)