Tag Archives: đường hỗ trợ kháng cự

Bài 8: Price Action – Vùng hỗ trợ và Vùng kháng cự giá là gì? Cách xác định vùng hỗ trợ kháng cự.

vung-ho-tro-vung-khang-cu

Vùng hỗ trợ và Vùng kháng cự giá là gì? Vùng hỗ trợ là gì?  Vùng hỗ trợ là vùng giá được xác định trong quá khứ kéo dài tới hiện tại mà ở đó khi giá quay lại tại vùng đó thì xuất hiện nhiều lực mua lên và giá tăng lên. Vùng kháng(đọc tiếp)