Bài 8: Harmonic – Mô hình Deep Crab

Harmonic-deep-crab-3

Harmonic Deep Crab là một mô hình con Cua có chiều sâu lực thị trường lớn làm cho biên độ điểm D đi rất xa so với điểm C.

Mô hình Harmonic Bullish Deep Crab

Đặc điểm:

  • Điểm A cao nhất, điểm D thấp nhất
  • Điểm B ở vị trí 0.886 XA
  • Điểm C ở vị trí 0.382;0.886 AB
  • Điểm D ở vị trí 2.618;3.618 BC và 1.618 XA

Harmonic-deep-crab-2

Mô hình Harmonic Bearish Deep Crab

Đặc điểm:

  • A là điểm thấp nhất, D là điểm cao nhất
  • Điểm B ở vị trí 0.886 XA
  • Điểm C ở vị trí 0.382;0.886 AB
  • Điểm D ở vị trí 2.618;3.618 BC và 1.618 XA

Harmonic-deep-crab-3

Harmonic pattern

   Bài 1: Mô hình AB= CD

   Bài 2: Mô hình Gartley (Gartley Pattern)

   Bài 3: Mô hình con Bươm Bướm (Butterfly)

   Bài 4:Mô hình Three Drives (3 Ổ đĩa)

   Bài 5: Harmonic – Mô hình BAT

   Bài 6: Harmonic – Alternate Bat

   Bài 7: Harmonic – Mô hình con cua (Crab)

   Bài 8: Harmonic – Mô hình Deep Crab

   Bài 9: Harmonic – Mô hình Shark (Cá Mập)

   Bài 10: Harmonic – Mô hình 5-0 Pattern

   Bài 11: Harmonic – Mô hình Cypher

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *