Bài 6: Harmonic – Alternate Bat

harmonic-alternate-bat-2

Mô hình Bullish Alternate Bat

Điều kiện:

  • X là điểm thấp nhất, D là điểm cao nhất
  • Điểm B ở vị trí 0.382 XA
  • Điểm C ở vị trí 0.382/0.886 AB
  • Điểm D ở vị trí 2.0/3.618 BC và 1.13 XA

harmonic-alternate-bat-1

 

Mô hình Bearish Alternate Bat

Điều kiện:

  •  A là điểm thấp nhất, D là điểm cao nhất
  • Điểm B ở vị trí 0.382 XA
  • Điểm C ở vị trí 0.382/0.886 AB
  • Điểm D ở vị trí 2.0/3.618 BC và 1.13 XA

harmonic-alternate-bat-2

Harmonic pattern

   Bài 1: Mô hình AB= CD

   Bài 2: Mô hình Gartley (Gartley Pattern)

   Bài 3: Mô hình con Bươm Bướm (Butterfly)

   Bài 4:Mô hình Three Drives (3 Ổ đĩa)

   Bài 5: Harmonic – Mô hình BAT

   Bài 6: Harmonic – Alternate Bat

   Bài 7: Harmonic – Mô hình con cua (Crab)

   Bài 8: Harmonic – Mô hình Deep Crab

   Bài 9: Harmonic – Mô hình Shark (Cá Mập)

   Bài 10: Harmonic – Mô hình 5-0 Pattern

   Bài 11: Harmonic – Mô hình Cypher

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *