Bài 5: Harmonic – Mô hình BAT

harmonic-bat-2

Mô hình Harmonic Bullish Bat:

Điều kiện:

  • X là điểm thấp nhất, A là điểm cao nhất.
  • Điểm B ở vị trí 0.382/0.5 XA.
  • Điểm C ở vị trí 0.382/0.886 AB
  • Điểm D ở vị trí 1.618/2.618 BC và 0.886 XA

harmonic-bat-1

Mô hình Harmonic Bearish Bat:

Điều kiện:

  • X là điểm cao nhất, A là điểm thấp nhất.
  • Điểm B ở vị trí 0.382/0.5 XA.
  • Điểm C ở vị trí 0.382/0.886  AB.
  • Điểm D ở vị trí 1.618/2.618 AB và 0.886 XA.

Harmonic pattern

   Bài 1: Mô hình AB= CD

   Bài 2: Mô hình Gartley (Gartley Pattern)

   Bài 3: Mô hình con Bươm Bướm (Butterfly)

   Bài 4:Mô hình Three Drives (3 Ổ đĩa)

   Bài 5: Harmonic – Mô hình BAT

   Bài 6: Harmonic – Alternate Bat

   Bài 7: Harmonic – Mô hình con cua (Crab)

   Bài 8: Harmonic – Mô hình Deep Crab

   Bài 9: Harmonic – Mô hình Shark (Cá Mập)

   Bài 10: Harmonic – Mô hình 5-0 Pattern

   Bài 11: Harmonic – Mô hình Cypher

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *