Bài 11: Harmonic – Mô hình Cypher

harmonic-cypher-2

Mô hình Harmonic Cypher là mô hình thường gặp trong quá trình đầu tư, Mô hình này thường xuất hiện ở khu vực kết thúc quá trình tăng giá hoặc giảm giá.

Bullish Cypher

Đặc điểm:

  • Điểm X thấp nhất
  • Điểm B ở vị trí 38.2-61.8% XA
  • Điểm C ở vị trí 113-141% AB
  • Điểm D ở vị trí 127.2-200% BC và 78.6% XA

harmonic-cypher-2

Bearish Cypher

Đặc điểm:

  • X là điểm cao nhất
  • B ở vị trí 38.2-61.8% XA
  • C ở vị trí 113-141.4% BA
  • D ở vị trí 127.2-200% BC và 78.6% XA

harmonic-cypher-3

Harmonic pattern

   Bài 1: Mô hình AB= CD

   Bài 2: Mô hình Gartley (Gartley Pattern)

   Bài 3: Mô hình con Bươm Bướm (Butterfly)

   Bài 4:Mô hình Three Drives (3 Ổ đĩa)

   Bài 5: Harmonic – Mô hình BAT

   Bài 6: Harmonic – Alternate Bat

   Bài 7: Harmonic – Mô hình con cua (Crab)

   Bài 8: Harmonic – Mô hình Deep Crab

   Bài 9: Harmonic – Mô hình Shark (Cá Mập)

   Bài 10: Harmonic – Mô hình 5-0 Pattern

   Bài 11: Harmonic – Mô hình Cypher

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *