Bài 10: Harmonic – Mô hình 5-0 Pattern

harmonic-5-0-pattern-3

Mô hình 5-0 Pattern là sự kết hợp của mô hình cá mập và mô hình AB = CD. Nhà đầu tư cần tìm ra mô hình và khu vực tạo ra điểm D để tham gia thị trường.

Mô hình Bullish 5-0 Pattern.

Đặc điểm:

  • Xuất hiện điểm 0, X và A
  • Điểm B ở vị trí 1.13; 1.618 XA
  • Điểm C ở vị trí 1.618-2.24 AB
  • Điểm D ở vị trí 0.5 BC

harmonic-5-0-pattern-2

Mô hình Bearish 5-0 Pattern

Đặc điểm:

  • Nhận diện được điểm 0, X và A
  • Điểm B ở vị trí 1.13; 1.618 XA
  • Điểm C ở vị trí 1.618-2.24 AB
  • Điểm D ở vị trí 0.5 BC

harmonic-5-0-pattern-3

Harmonic pattern

   Bài 1: Mô hình AB= CD

   Bài 2: Mô hình Gartley (Gartley Pattern)

   Bài 3: Mô hình con Bươm Bướm (Butterfly)

   Bài 4:Mô hình Three Drives (3 Ổ đĩa)

   Bài 5: Harmonic – Mô hình BAT

   Bài 6: Harmonic – Alternate Bat

   Bài 7: Harmonic – Mô hình con cua (Crab)

   Bài 8: Harmonic – Mô hình Deep Crab

   Bài 9: Harmonic – Mô hình Shark (Cá Mập)

   Bài 10: Harmonic – Mô hình 5-0 Pattern

   Bài 11: Harmonic – Mô hình Cypher

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *